Semiramis, o. s.

1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Cílová skupina:
Děti a mládež ve věku 6 - 26 let

Poskytované služby:
  • Posláním NZDM Nymburk je poskytovat ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 12 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
  • Program nabývá různých podob, od plánovaných aktivit zaměřených na problémové situace v životě děti a mládeže, až po nabídku trávení volného času v bezpečném prostředí klubu. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně. Přiklady programů: worshopy zaměřené např. na návykové látky, násilí a domácí násilí, bezpečné sexuální chování, výtvarné, hudební a taneční workshopy, turnaje ve stolním fotbálku, stolním tenise, nabídka doučování.

2. Centrum rodinného poradenství

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou ohrožené rodiny s dětmi, ve kterých se vyskytuje jakákoliv forma rizikového chování (problematické vztahy, role, pravidla, zanedbávání základní péče o děti, ohrožení jejich vývoje, kriminalita, agrese, užívání drog, poruchy chování apod.).

Poskytované služby:
Centrum rodinného poradenství podporuje rodinu jako jedinečné a pro dítě nenahraditelné místo zdravého vývoje. Poskytuje dlouhodobé odborné poradenství, pomoc a podporu rodině jako celku. Poskytované služby vedou ke zlepšení kvality rodinného soužití, včetně překonání či odstranění problémů za pomoci přirozených zdrojů rodiny. Smyslem je zabránění úplnému rozpadu rodiny prostřednistvím úpravy mechanismů uvnitř rodinného systému, obnovující jeho dlouhodobou funkčnost.

3. Centrum primární prevence

Cílová skupina:
Žáci druhého stupně základních škol, žáci základních škol praktických, žáci nižších stupňů víceletých gymnázií.

Poskytované služby:
  • Centrum primární prevence poskytuje služby v oblasti specifické primární prevence rizikového chování. Působí na druhých stupních běžných základní školy, základních škol praktických a nižších stupních víceletých gymnázií.
  • Pracovníci Centra primářní prevence a lektoři programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování zde pracují s žáky a pedagogy s cílem předejít rizikovému chování u dětí (např. užívání návykových látek, šikaně, agresivnímu chování, projevům rasismu) nebo toto chování oddálit do co nejpozdějšího věku. s dětmi se pracuje na podpoře zdravého životního stylu, na rozvoji osobnosti a na posilování pozitivních mezilidských vztahů a vzájemné tolerance.
  • Programy probíhají interaktivní formou s přímým zapojením žáků i pedagogů. Źákům jsou dále poskytovány poradenské služby, které mohou využít prostřednictvím e-mailu, telefonu i osobně. Škole a pedagogům je poskytováno poradenství ohledně rizikového chování, metodického vedení, informace o různých formách rizikového chování, pomoc v krizových situacích, vzdělávací aktivity ve formě interaktivních seminářů a supervize

webová stránka:www.os-semiramis.cz
Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla