Detail aktuality

25.11. 2015

Topná sezóna 2 – bezpečně s plynovými spotřebiči

Tak jako jsme v minulém článku „Topná sezóna 1 – s pevnými palivy“ apelovali na dodržování pravidel pro bezpečné používání topidel a komínů, jejichž porušení bývá častou příčinou požárů, pak v této části zaměřené na plynové vytápění a plynové spotřebiče obecně je třeba připomenout, že bezpečným provozem předejdete mj. otravám oxidem uhelnatým, případně výbuchům.

Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu, lehčí než vzduch, který vzniká při nedokonalém spalování. Po několika nádeších může člověk upadnout do bezvědomí a zemřít. K případům otravy dochází např. při užívání plynových průtokových ohřívačů (karmy), když není zajištěno dostatečné větrání v dané místnosti. K otravě však může snadno dojít i tehdy, pokud není v pořádku odvod spalin z topidla, komín je zanesen sazemi apod.

Rovněž pro kontroly plynových spotřebičů a spalinových cest platí lhůty uvedené v tabulce článku „Topná sezóna 1“ a zakotvené v příloze č. 1 NV č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv - lhůty kontrol a čištění za období jednoho roku. Je třeba provést kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče. U spalinové cesty je pak důležitá čistota komínových průduchů, předepsaný tah komína a zda je řádně upevněn kouřovod. Alarmujícím znakem je propálený spotřebič nebo kouřovod! Revize plynových zařízení by měly být prováděny 1x za 3 roky.

Pro shrnutí uvádíme základní pravidla bezpečného provozu:
- dostatečné odvětrání místnosti – zejména v koupelnách, např. větrací mřížky ve dveřích,
- před uvedením do provozu provést revizi, dále 1x za rok kontrolu spotřebiče a spalinové cesty a  1x za 3 roky provedení revize, vždy odborníkem,
- pro vaši bezpečnost doporučujeme instalovat autonomní hlásiče detekce plynu
http://www.cahd.cz/wp-content/uploads/2013/08/2final-DNP_leták-DL.pdf

Krátké video je možné si prohlédnout na  http://www.cahd.cz/?page_id=835


pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
HZS Středočeského kraje, územní odbor Nymburk

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla