Detail aktuality

20.12. 2017

Aktuální informace o aktuálním stavu řešení situace nymburské pěší lávky a přechodu přes Labe

Vážení občané,

dovolte, abychom Vás informovali a aktuálním stavu řešení situace nymburské pěší lávky a přechodu přes Labe.

Po jednáních se specialisty na mostní konstrukce z firmy Pontex, Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), Krajskou správou údržby silnic (KSÚS), Středočeským krajem a Policií ČR.

Více v detailu aktuality.

1. Bez kompletní diagnostiky a sanace stávající lávky ji nelze zprovoznit. Již v den události v Tróji jsme diskutovali o možnosti zátěžové zkoušky. Stručně řečeno, vzhledem k charakteru konstrukce nelze ani zátěžovou zkouškou riziko náhlého kolapsu zcela vyloučit. A to ani v následujících dnech po té, co by byla provedena. V r. 2013 byla provedena zatěžovací zkouška v Troji, parametry průhybů vyšly dle normy a výsledkem bylo, že je vše v pořádku. Ale nebylo. U zatěžovací zkoušky není možno v současnosti stanovit účinnost, protože se neví , zdali jsou všechna předpínací lana v pořádku.

2. Neexistuje možnost souběžného obousměrného provozu motorové dopravy na kamenném mostě a pohybu pěších po jeho stávajících chodnících. Domníváme se, že byla prověřena všechna možná související opatření. V daných rozměrech stavby takový bezpečný provoz nelze zajistit. Největší úskalím jsou zejména čtyři pilíře, které zasahují do mostního chodníku a zužují jej na neakceptovatelný rozměr.

3. Míti v Nymburce znovu v provozu lávku pro pěší lze v zásadě docílit třemi způsoby:

A. postupnou podrobnou diagnostikou spojenou se současnou opravou lávky dle zpracované projektové dokumentace, v této variantě se předpokládá využití stávajícího nosného systému a nelze vyloučit riziko, že při diagnostickém průzkumu se objeví skryté závady (zkorodovaná nosná lana), předpokládaná zbytková životnost lávky je cca 15 let při předpokládané celkové životnosti, která je odhadována na 50 let od její výstavby,

B. celkovou podrobnou diagnostikou stávající konstrukce lávky, její oprava a zesílení instalací dodatečného nosného systému z boku lávky (stávající podélný profil lávky by musel být ponechán), řešení minimálně 2× dražší, než v prvním případě. Lávka i po tomto rozšíření bude trpět neduhy stávající lávky, nemožností zřízení cyklostezky, náročnou zimní a letní údržbu údržbou, nutná bude trvalá kontrola a údržba těsnění příčných spár mezi segmenty,

C. demolicí stávající lávky a výstavbou lávky nové na stejném místě (podélný profil lávky by tak mohl být optimalizován stejně jako příčné uspořádání). Pochopitelně nejdražší řešení, ale toto řešení by umožnilo vybudovat bezpečnou cyklostezku přes řeku Labe a hlavně by zde byla garantována bezpečnost. Rámcovou studii, jak by mohla nová lávka vypadat, bychom mohli obdržet v březnu 2018. Životnost nosné konstrukce lávky bude navržena dle současných požadavků tj. 100 let

Na tyto tři varianty bychom měli do 10. ledna od firmy Pontex obdržet celkovou analýzu s odhadem finančních nákladů, časové náročnosti a možných rizik. Na skutečný stav stávající konstrukce a možná či nemožná východiska se může přijít až po vynaložení podstatné části investice.

Žádná z uvedených tří možností neumožní zprovoznit lávku v průběhu roku 2018. Znovuzprovoznění sanované stávající lávky by bylo možno předpokládat v průběhu roku 2019, vyprojektování a dokončení realizace nové lávky nejdříve v roce 2020.

4. Proto budou neprodleně zahájeny projektové práce na osazení provizorní lávky pro pěší z boku na konstrukci silničního betonového mostu. Tato varianta byla předběžně projednávána s ŘSD, KSÚS i Policií ČR a po vyhotovení konceptu konkrétního technického řešení bude projednána se zástupci památkové péče a, pokud možno, dále zpracovávána. Pokud se nevyskytnou vážnější problémy, může být toto řešení v dubnu 2018 vyprojektováno, v červenci 2018 povoleno a v září 2018 realizováno, zkolaudováno a zprovozněno.

5. Do té doby nezbývá, než využívat k překonání Labe hydroelektrárny a železničního mostu. Navíc je k dispozici 45 autobusových spojů ze Zálabí do centra. Nově bylo domluveno proplácení žákovského a studentského jízdného pro všechnu zálabskou mládež. Senioři nad 70 mají jízdné zdarma už od startu od integrace do PID. V jednání jsou i další možnosti.

Překladač:

bsk-logo
fcb-logo

Tísňová čísla